תקנון אתר

זכויות יוצרים:


האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות המידע והתכנים הכלולים בו, וכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של עיריית ירושלים (להלן: "העירייה") או של צדדים שלישיים מטעמו, ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או העירייה בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מנהלי האתר בלבד. כל צד המבצע פעולות בו, אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של העירייה בלבד או של צדדים שלישיים, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות יוצרים ושימוש.

כל הזכויות שמורות ©.


הגנת פרטיות:
ייתכן שמשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישיים, כגון שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה ו/או לכל צורך אחר באתר. הנהלת האתר תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין, לרבות שימוש בפרטים לצרכים פנימיים של הנהלת האתר.
הנהלת האתר לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד הנהלת האתר – תחשוף הנהלת האתר את הפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.אחריות:
השירות מוצע לציבור "כמו שהוא" ("As Is").
עיריית ירושלים לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא עיריית ירושלים באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר זה.
עיריית ירושלים לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר העירוני על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר זה.
עיריית ירושלים לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר העירוני, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.]קישורים:
בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות של תנאי שימוש אלה תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים, שאינם שייכים לעיריית ירושלים (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין עיריית ירושלים לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעיריית ירושלים כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין עיריית ירושלים אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי עיריית ירושלים לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.

ליצירת קשר:
yashmanhy@gmail.com