השיעור המבוזר

לפניכם דוגמאות לכלים פדגוגיים המתאימים למגוון של תצורות פיזיות שניתן לשלב בלמידה מבוזרת בכיתה.

עיצוב המרחב הפיזי ואופן הצבת הריהוט בכיתה משפיעים על הדינמיקות, הקשרים וההתנהגויות שלנו במצבים שונים של למידה.

עבודה בקבוצות, מעגל מליאה, תחנות, עבודה אישית או קהל

בכוחנו להשתמש בכלי זה באופן שוטף ולהתאים את העמדת הריהוט למצבים שונים כך שיתאימו באופן מיטבי לתהליכי הלמידה.

Group 92
Group 68
Path 5476
Path 5497
Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
קישוטים באפור - משולש
Path 5497
קישוטים באפור - סימן קריאה
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
קישוטים באפור - סימן שאלה
התחלה
סיום
כוכב שחור לדף מסלול

פתיחה

הקניה חזותית
יוצרים סקרנות
מביעים עמדות ועובדות
2

חקר
ולמידה

יומן טבע
מה למדנו?
קריאה שיתופית
חדר בריחה
בדיקה עצמית
תבניות לפיענוח
מכנה משותף
מפת ידע
3
שיתוף תוצרים
תלמידים מלמדים
דיבייט
4

הצגה
ודיון

דיון בסרטון
משוב כיתתי
סיכום בקבוצות קטנות
שיח רלפקטיבי

דיון
וסיכום