Template is not defined.

שם התלמיד: אריה ירושלמי

מקצוע: אוריינות דיגיטלית

אוריינות דיגיטלית

״אוריינות דיגיטלית" היא היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות לימודיות ובחיי היומיום באופן אחראי, יעיל והולם, להסתגל במהירות לשינויים והתפתחויות, לצמצם סיכונים ולהימנע מפגיעות בסביבה המקוונת.

(מתוך מיומנות דמות הבוגר משרד החינוך)

שם התלמיד: ישראל ישראלי

מקצוע: אוריינות דיגיטלית

אוריינות דיגיטלית

״אוריינות דיגיטלית" היא היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות לימודיות ובחיי היומיום באופן אחראי, יעיל והולם, להסתגל במהירות לשינויים והתפתחויות, לצמצם סיכונים ולהימנע מפגיעות בסביבה המקוונת.

(מתוך מיומנות דמות הבוגר משרד החינוך)